Tên trường Tiêu đề trường Loại trường Bắt buộc Đã được đăng Hiển thị trong khuôn mẫu giỏ hàng Hiển thị trên form vận chuyển Hiển thị trong tài khoản duy trì Thứ tự ID
fax Fax text     40
tax_exemption_number Số khấu trừ thuế text     50
tax_usage_type Loại thuế được sử dụng select     51