Tên quốc gia Mã quốc gia (2) Mã quốc gia (3) Đã được đăng Id
New Caledonia   (New Caledonia) [Trạng thái] NC NCL 152
New Zealand   (New Zealand) [Trạng thái] NZ NZL 153
Nicaragua   (Nicaragua) [Trạng thái] NI NIC 154
Niger   (Niger) [Trạng thái] NE NER 155
Nigeria   (Nigeria) [Trạng thái] NG NGA 156
Niue   (Niue) [Trạng thái] NU NIU 157
Norfolk Island   (Đảo Norfolk) [Trạng thái] NF NFK 158
Northern Mariana Islands   (Quần đảo Bắc Mariana) [Trạng thái] MP MNP 159
Norway   (Na Uy) [Trạng thái] NO NOR 160