Tên quốc gia Mã quốc gia (2) Mã quốc gia (3) Đã được đăng Id
Lao People's Democratic Republic   (Lào) [Trạng thái] LA LAO 116
Latvia   (Latvia) [Trạng thái] LV LVA 117
Lebanon   (Libăng) [Trạng thái] LB LBN 118
Lesotho   (Lesotho) [Trạng thái] LS LSO 119
Liberia   (Liberia) [Trạng thái] LR LBR 120
Libya   (Libi) [Trạng thái] LY LBY 121
Liechtenstein   (Liechtenstein) [Trạng thái] LI LIE 122
Lithuania   (Litva) [Trạng thái] LT LTU 123
Luxembourg   (Luxembourg) [Trạng thái] LU LUX 124